Vyjádření k EIA

Kdo může podat Vyjádření k dokumentaci vlivů Záměru na životní prostředí?

Veřejnost (jedna nebo více osob) nebo dotčená veřejnost, kterou se rozumí osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech. A další subjekty uvedené v § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Komu vyjádření adresovat?

Vaše písemné vyjádření adresujte na Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

Jakou formou mohu vyjádření podat?

  1. prostřednictvím datové schránky
  2.  emailem s ověřeným elektronický podpisem, můžete vyjádření zaslat také elektronicky na e-podatelnu úřadu.
  3. Poštou, postačí když vyjádření podáte na poštu nejpozději 10.11.2023.
  4. Osobně na podatelnu Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.
  5. Osobně na obecní úřad členské obce Platformy, nejpozději 09.11.2023.

Co by mělo být obsahem vyjádření?

Ve vyjádření se zaměřte na konkrétní vlivy záměru, u kterých hrozí, že budou působit negativně na dotčené území a jeho obyvatele (tedy i Vás). Obecný nesouhlas se záměrem, nemusí to stačit k tomu, aby MŽP přehodnotilo svoje stanovisko. Ideálně uveďte důvody, jaké negativní stránky záměru jsou dle Vašeho názoru opomíjeny nebo co by mělo být při posuzování záměru více zohledněno.

Do kdy se mohu vyjádřit?

Posledním dnem, kdy je možné podat vyjádření je pátek 10.11.2023.

Jaké náležitosti musí obsahovat vyjádření?

Z vyjádření musí být patrno k jakému záměru se vztahuje. Ideálně uveďte, že se vztahuje k dokumentu č.j. MZP/2023/710/3321 a k záměru MZP513 „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“, do hlavičky dokumentu můžete uvést „Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru MZP513 na životní prostředí“.

Současně nezapomeňte dostatečně identifikovat i podatele (tedy sebe), pro dostatečnou identifikaci je třeba uvést: Jméno, Příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, v případě doručení poštou nebo osobně i vlastnoruční podpis.

Kde se mohu inspirovat k vyjádření?

Inspiraci k vyjádření naleznete na našich stránkách v sekci dokumenty platformy, kde jsou vyjádření našich obcí, případně i jednoduchá šablona pro Vaše vyjádření. Současně se můžete inspirovat i na portálu Informační systém EIA (cenia.cz), kde naleznete zveřejněné záměry, u kterých byl již vypracován posudek, jehož obsahem je i vypořádání jednotlivých vyjádření.

Ke stažení: